Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej z cyklu  Świat w oczach najmłodszych – PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA”.

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki,
 • wzbudzanie zainteresowania różnorodnością kultur i krajobrazami świata,
 • wyrażanie siebie i otaczającego świata w różnych formach plastycznych,
 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci,
 • wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań artystycznych dzieci. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • wiek uczestników: od 3 do 9 lat (do klasy III szkoły podstawowej włącznie),
 • format prac: A3,
 • lista zbiorcza autorów prac z danej placówki lub klasy wraz z nazwiskiem opiekuna,
 • w konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane techniką rysunkową lub malarską,
 • każdy uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,
 • wszystkie prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:
 • imię i nazwisko autora pracy,

–   wiek, klasa,

 • nazwa i adres placówki, telefon, e-mail,
 • imię i nazwisko opiekuna.

Bardzo prosimy o czytelne wpisy w metryczce pracy, najlepiej pismem drukowanym.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do Szkoły Podstawowej w Nałęczowie najpóźniej do dnia 16 lutego 2024r.

ADRES:  Szkoła Podstawowa w Nałęczowie

ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów

z dopiskiem na kopercie: „Świat w oczach najmłodszych”

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.sp.naleczow.pl

Podsumowanie konkursu odbędzie się w maju 2024r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie podsumowania konkursu.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy i katalogi.

Dodatkowe informacje: tel. 693500088, tel. 81 501 41 30,  e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

UWAGA:

Przystąpienie do konkursu wiąże się z wypełnieniem Załącznika nr 1 do Regulaminu w celu potwierdzenia akceptacji powyższego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu, a także na nieodpłatną publikację  i reprodukowanie zgłoszonych prac w związku z organizacją i promocją konkursu. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

    Organizatorzy:                                                                        Dyrektor szkoły:   Anna Szczęsna 

Urszula Kuropatwa, Joanna Mazurek,

 Zofia Grzywacz-Piotrowska   

                                                                                                                                                                       

                                                                                           

Załącznik nr 1 do Regulaminu

XXI  Edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu

Twórczości Plastycznej: „Świat w Oczach Najmłodszych”    

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XXI  Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej: „Świat w Oczach Najmłodszych”  i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

……….………………………………………………………………….……………………….…………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w ww. konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska i wieku oraz nazwy instytucji, którą uczestnik reprezentuje przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów w celu organizacji i promocji konkursu pod nazwą: „Świat w Oczach Najmłodszych” .  

Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania.

…………………………………………… ………………………………………………………………………

(miejscowość i data)            (podpis rodzica/opiekuna prawnego)             

                                                                                               

Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację (wystawa szkolna, strona www szkoły, katalog pokonkursowy, itp.) wizerunku mojego dziecka i jego pracy konkursowej w materiałach promujących działalność Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów w związku z organizacją i promocją konkursu pod nazwą; „Świat w Oczach Najmłodszych” .  Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania.

………………………………………… …………………………………………………………………………

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

załącznik (pdf)

załącznik (word)                                                                                   

Skip to content