Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Na podstawie Art. 103. 1. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) szkoła, w zakresie realizacji zadań statutowych, zapewnia uczniom możliwość korzystania ze szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Na podstawie Art. 2 ust.1. Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2019 r.) opieka zdrowotna nad uczniami w szkole obejmuje:

  1. profilaktyczną opiekę zdrowotną,
  2. promocję zdrowia ,
  3. opiekę stomatologiczną.
    Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna są sprawowane nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Szkolny gabinet profilaktyki, znajdujący się na parterze naszej szkoły w pomieszczeniu nr 29 na końcu korytarza od strony hali sportowej, czynny jest wg poniższego harmonogramu:

Dzień tygodniaLekarz stomatolog
Pielęgniarka szkolna
poniedziałek8.00-12.00
wtorek9.30-13.00
środa
czwartek9.30-13.00
piątek8.00-12.00

Profilaktyczna opieka zdrowotna pielęgniarki szkolnej obejmuje:
1) świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
2) świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI,
3) kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
4) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
6) doradztwo dyrektorowi szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
7) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej uczniów.
Pielęgniarka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:
1) rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI) oraz określeniem poziomu na siatkach centylowych;
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
3) zeza (Cover test, test Hirschberga);
4) ostrości wzroku;
5) widzenia barw;
6) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
7) ciśnienia tętniczego krwi (określenie poziomu na siatkach centylowych);
Ponadto, wykonując testy przesiewowe pielęgniarka szkolna dokonuje wstępnej oceny ucznia w zakresie zaburzeń statyki ciała oraz wad wymowy.
Terminy wykonania testów przesiewowych:
• klasa III;
• klasa V
• klasa VII
Opieka stomatologiczna obejmuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Uwaga:
Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna nad uczniami są sprawowane w przypadku braku sprzeciwu rodziców złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (pielęgniarki szkolnej lub lekarza stomatologa).
Na wszelkie inne formy opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole potrzebna jest zgoda rodziców.

Skip to content