Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa

w Nałęczowie

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

24-150 Nałęczów
ul. Spółdzielcza 17
tel: 501 41 30
e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

Dokumenty rekrutacyjne do projektu LOWE

Warsztaty:

Trwa rekrutacja na warsztaty:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez udział w warsztatach „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia”.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez udział w warsztatach z zakresu obsługi programu Microsoft Excel.

Na zgłoszenie czekamy do końca 31.08.2021r.

Planowane warsztaty:

 • Rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego.
 • Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez udział w warsztatach z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez udział w warsztatach „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia”.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez udział w warsztatach z zakresu obsługi programu Microsoft Excel.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez udział w warsztatach z zakresu obsługi programu Microsoft Word.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez udział w warsztatach z zakresu obsługi komputera oraz Internetu.
 • Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się poprzez udział w warsztatach: „Kreowanie wizerunku”.

Do 30.06.2021r. zrealizowano następujące warsztaty:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez warsztaty z pierwszej pomocy
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym poprzez warsztaty „Z językiem angielskim przez świat”.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym poprzez warsztaty „Z językiem angielskim przez świat”.
 • Program rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości – Kurs masażu relaksacyjnego opartego o techniki powięziowe.
 • Program rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości  – Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z dysfunkcjami oddechowymi.
 • Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji
 • Rozwijanie kompetencji umiejętności uczenia się poprzez warsztaty „Zarządzanie czasem i sobą w czasie”
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich „Zarządzanie stresem i emocjami”

Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie  w partnerstwie z Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw, Gminą Kłoczew oraz Gminą Bukowsko.

Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”  jest realizowany  przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie  w partnerstwie z Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw, Gminą Kłoczew oraz Gminą Bukowsko, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 01.07.2020r. Gmina Nałęczów zawarła umowę o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji szansą rozwoju dla mieszkańców Gminy Nałęczów.

Rada Miejska w Nałęczowie podjęła uchwałę w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Nałęczów. W uchwale określono zasady funkcjonowania i organizację Ośrodka.

Po zawarciu umowy o powierzenie grantu przeprowadzono diagnozę oraz sporządzono raport z diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie aktywności edukacyjnej oraz ocenę potencjału LOWE w Gminie Nałęczów. Celem przeprowadzonej diagnozy była analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie uczenia się przez całe życie i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych, a także lepsze poznanie społeczności lokalnej i jej potrzeb, pozyskanie partnerów i nawiązanie współpracy, by razem działać na rzecz ciągłej nauki i aktywizacji osób dorosłych, by jak najlepiej wykorzystać potencjał lokalny. Diagnoza pozwoliła określić problemy i potrzeby społeczne, których przyczyną jest między innymi niski poziom kompetencji kluczowych. Diagnoza zidentyfikowała luki kompetencji kluczowych u potencjalnych odbiorców i ich potrzeby indywidualne. Określone dzięki diagnozie potrzeb i luki pozwolą dopasować działania do indywidualnych potrzeb osób dorosłych. Przeprowadzona diagnoza ukazała nam także, jakie problemy są pilne i ważne dla społeczności lokalnej oraz które z nich możemy rozwiązać lub złagodzić na podstawie rozwijania kompetencji kluczowych. Diagnoza pozwoliła nam także, określić które negatywne zjawiska społeczne powodują brak, lub chociażby zaniechanie aktywności edukacyjnej przez dorosłych członków społeczności lokalnej, wskazała bariery i przeszkody w dostępie do edukacji poza formalnej oraz ukazała, co może być impulsem motywującym do podjęcia aktywności.

Badani wskazali, że brak możliwości uczenia się przez całe życie spowodowany był głownie brakiem czasu i zasobów finansowych. Za istotną przyczynę wskazali także brak interesujących kursów blisko miejsca zamieszkania. Odpowiedzi badanych potwierdziły również postawioną hipotezę, że osoby dorosłe jako powód braku aktywności edukacyjnej wskazują brak czasu i środków finansowych.

LOWE pozwoli pokonać powyższe bariery, gdyż uczestnictwo z warsztatach jest bezpłatne, odbywa się jak najbliżej miejsca zamieszkania potencjalnych odbiorców, a oferta jest elastyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań odbiorców.

Przeprowadzona diagnoza udzieliła również odpowiedzi na pytanie jakie kompetencje mieszkańcy gminy oceniają nisko i w jakim zakresie chcą je rozwijać, a także jakie są potrzeby lokalnego rynku?

Potwierdziły się również postawione hipotezy, że osoby dorosłe chcą uczestniczyć w zajęciach dopasowanych do własnych zainteresowań, w których przeważają zajęcia praktyczne nad teoretycznymi, a także, że badani chcą rozwijać kompetencje, w których posiadają deficyty wiedzy i umiejętności. Diagnoza potwierdziła również postawione hipotezy szczegółowe, że badani posiadają niskie kompetencje cyfrowe i kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku obcym i chcą je rozwijać oraz, że w opinii osób badanych czynnikiem ułatwiającym znalezienie pracy jest rozwój kompetencji lub zdobywanie kwalifikacji.

Potencjalni uczestnicy chcą rozwijać kompetencje językowe, informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, a także kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Wskazane kompetencje zostały przez osoby badane nisko ocenione. Badani mają świadomość deficytów jakie posiadają i chcą te deficyty niwelować, jako powód motywacji do uczestniczenia w zajęciach rozwijających wskazują zajęcia dopasowane do ich zainteresowań, przewagę zajęć praktycznych nad teoretycznymi, wysoką jakość świadczonych usług, profesjonalną kadrę dydaktyczną, a także możliwość pogodzenia zajęć z życiem prywatnym. Stosunek potencjalnych odbiorców do LOWE jest bardzo pozytywny, jest odpowiedzą na ich potrzeby, a ich wnioski i rekomendacje wpisują się w model funkcjonowania LOWE. Jednogłośnie udzielili odpowiedzi, że rozwój kompetencji lub zdobywanie nowych kwalifikacji ułatwia znalezienie pracy.

Przeprowadzona diagnoza nie tylko odpowiedziała na postawione pytania badawcze ale również potwierdziła, że utworzenie LOWE jest niezbędne aby przeciwdziałać i niwelować zdiagnozowanym problemom na terenie gminy Nałęczów.

Założenia Modelu LOWE odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej. Misją LOWE jest animowanie i podejmowanie interdyscyplinarnych, wielotorowych, systemowych działań na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz promocja kształcenia przez całe życie, celem skupienia uwagi na kompetencjach kluczowych i umiejętnościach społecznych, dla realizacji indywidualnych potrzeb dorosłych mieszkańców w lokalnym środowisku.

Dzięki utworzeniu LOWE osoby dorosłe mają możliwość uczenia się w różnych miejscach. Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Zajęcia uwzględniają wiele aspektów i są dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej i oczekiwań osób z nich korzystających. Szkoła dzięki LOWE stała się miejscem rozwoju kapitału społecznego, dzięki któremu jest możliwa aktywizacja osób dorosłych w zakresie uczenia się przez całe życie oraz zmiana świadomości i postaw osób dorosłych nt. edukacji, która w przyszłości zaowocuje rozwojem lokalnego środowiska społeczno – gospodarczego, zbuduje tożsamość lokalną wśród mieszkańców oraz doprowadzi do reintegracji społeczno – zawodowej różnych grup mieszkańców, a także podniesie jakość życia w społeczności lokalnej.

Celem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji jest:

 • wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy, jak również rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności będą to:
 • mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,
 • mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji,
 • dorosłe związane z rolnictwem,
 • dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,  
 • dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
 • dorosłe w wieku powyżej 25r.ż.,
 • pracujące, które chciałyby podnieść swoje kompetencje.
Skip to content